Stanovy spolku na podporu Zlatého špendlíku

Článek I.

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: Spolek na podporu Zlatého špendlíku z. s. (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku: Praha

Článek II.

Základní ustanovení

 1. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214 a následujících zák. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").
 2. Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
 3. Spolek nezodpovídá za závazky svých členů ani jiných subjektů.
 4. Spolek se ustanovil na ustanovující schůzi dne 28. března 2022 v Praze

Článek III.

Účel spolku

Účel spolku je:

 1. podpora Zlatého špendlíku
 2. podpora občanské společnosti, zvyšování odpovědnosti při správě věcí veřejných, národní hrdosti a uvědomění,
 3. obrana svobody,
 4. obrana tradičních a morálních hodnot ve společnosti  

Článek IV.

Hlavní činnosti spolku

 1. K dosažení cílů spolku Spolek vykonává svoji činnost zejména v těchto oblastech:
  1. vytváření a realizace projektů směřujících k propagaci Zlatého špendlíku, zejm. osvětová a vzdělávací činnost týkající se činnosti Zlatého špendlíku,
  2. spolupráce s jinými organizacemi a jednotlivci,
  3. výchovná a popularizační činnost,
  4. pořádání, organizování a vlastní produkce kulturních, sportovních, vzdělávacích a osvětových akcí,
  5. pořádání přednášek, školení, seminářů,
  6. výroba propagačních předmětů,
  7. poradenská činnost zaměřená na laickou i odbornou veřejnost,
  8. provádění neziskové činnosti, zejm. v oblasti naplňování cílů spolku,
  9. provádění ediční činnosti k propagaci, dokumentaci a rozvoji cílů spolku.
 2. Podnikání ani jiná výdělečná činnost nejsou hlavní činností spolku. Tato vedlejší činnost může být vykonávána pouze za účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného využití spolkového majetku.
  Takovou vedlejší činností může být činnost ve smyslu ust. zák. č. 455/1991 Sb. odpovídající volné živnosti a jejím oborům činností, zejm. vydavatelská činnost, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod, maloobchod, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení akcí, výstav, veletrhů a přehlídek. 
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek V.

Vznik a zánik členství

 1. Členství je dobrovolné.
 2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. Právnickou osobu zastupuje její statutární orán nebo na základě plné moci jiný zástupce.
 3. Uchazeč žádá o přijetí za člena písemnou přihláškou.
 4. Členství ve spolku vznikne přijetím za člena na základě písemné přihlášky. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku.
 5. Členství ve spolku je vázáno na placení členského příspěvku, jehož výši určí členská
  schůze. Členský příspěvek je splatný vždy do 31. 12. daného roku na rok následující. Nově přijatý člen platí členský příspěvek za rok, ve kterém dojde k jeho přijetí za člena spolku, do 30 dnů po jeho přijetí za člena spolku.
 6. Důvodem nepřijetí za člena spolku může být jen rozpor činnosti uchazeče o členství s účel a činností spolku nebo skutečnost, kdy by přijetí člena mohlo pro spolek znamenat poškození jeho dobrého jména nebo jinou podobnou újmu.
 7. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením, když oznámení o vystoupení podává člen písemně předsedovi spolku nebo na členské schůzi,
  2. dnem 1. 1. kalendářního roku, na který nemá člen zaplacen členský příspěvek, a pokud člen nezaplatí příspěvek ani v přiměřené lhůtě, která k tomu bude v dodatečné výzvě k zaplacení, spolkem určena,
  3. vyloučením, poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti, a v přiměřené lhůtě nápravu nezjedná ani po výzvě spolku, když o vyloučení člena rozhoduje předseda,
  4. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby člena spolku,
  5. zrušením spolku.
 8. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na podíl z majetku.

Článek VI.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má zejména tato práva:
  1. podílet se na činnosti spolku,
  2. účastnit se členských schůzí a na nich hlasovat,
  3. předkládat podněty a návrhy orgánům spolku,
  4. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
  5. volit předsedu a za předsedu být volen.
 2. Člen spolku má zejména tyto povinnosti:
  1. podílet se na činnosti spolku,
  2. účastnit členských schůzí,
  3. odpovědně vykonávat funkce do kterých byl zvolen nebo jimi pověřen,
  4. dodržovat stanovy spolku a dodržovat a plnit další rozhodnutí členské schůze,
  5. řádně a včas platit členské příspěvky,
  6. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát na jeho dobrou pověst.
 3. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Článek VII.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů, ve kterém se údaje o členovi evidují po celou dobu jeho členství ve spolku. 
 2. V seznamu členů se u každého člena uvádí následující údaje:
  1. u člena - fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa,
  2. u člena - právnické osoby: firma, sídlo, IČO,  jméno a příjmení zmocněné osoby, její telefonní číslo, e-rnailová adresa.
 3. Člen spolku vyjadřuje souhlas s evidencí v odst. 2 uvedených údajů podpisem na členské přihlášce.

Článek VIII.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
 2. Předseda 

Článek IX.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
 2. Členskou schůzi svolávaná předseda spolku, a to nejméně jedenkrát ročně. Předseda spolku svolá členskou schůzi i z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li předseda spolku členskou schůzi do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat členskou schůzi na náklady spolku sám. 
 3. Předseda zašle pozvánku na členskou schůzi členům spolku formou e-mailu, a to nejméně 14 dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat místo a čas konání členské schůze a její program.
 4. Členská schůze může rozhodovat i „per rollam“.
 5. Jednání členské schůze řídí předseda  nebo jiný pověřený člen spolku. 
 6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 7. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku tím, že zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změně,
  2. určuje hlavní a vedlejší činnost spolku,
  3. přijímá základní dokumenty a vnitřní předpisy spolku a kontroluje jejich plnění,
  4. schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období,
  5. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
  6. zřizuje orgány spolku, určuje způsob volby, způsob odvolávání a počet jejich členů, působnost, pravomoc a způsob jejich jednání,
  7. ze svého středu volí předsedu spolku,
  8. odvolává předsedu spolku,
  9. schvaluje výroční zprávy, zprávy o činnosti hospodaření spolku.
 8. Předseda zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze do 30 dnů od jejího konání. Předseda spolku zápis z členské schůze podepisuje.

Článek X.

Statutární orgán

 1. Statutární orgán spolku je předseda, kterého volí členská schůze na období 5 let a který může být volen opakovaně. Předseda je ze své činnosti odpovědný členské schůzi.
 2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně ve všech záležitostech. 
 3. Do působnosti předsedy náleží vše, co stanovy, právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří do působnosti jiného orgánu spolku. 
 4. Předseda řídí, organizuje, zabezpečuje a plní úkoly ve prospěch spolku a jeho členů mezi jednotlivými členskými schůzemi. 
 5. Předseda je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a osobně. 
 6. Funkce předsedy zaniká, zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, písemným odstoupením předsedy nebo odvolání předsedy z funkce členskou schůzí. Odstoupí-li předseda z funkce, zaniká jeho funkce k okamžiku, kdy o skončení rozhodne orgán, který ho zvolil, nejpozději však dva měsíce od doručení písemného odstoupení orgánu, který jej zvolil.

Článek XI.

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními
  předpisy a stanovami spolku.
 2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, dotace, dary a příjmy z vedlejší výdělečné činnosti.
 3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
 4. Kontrola hospodaření je prováděna členskou schůzí.

Článek XII.

Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku.
 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzi.

V Praze dne 28. března 2022.

Daniel Landa, předseda